fot. Paweł Kukla
Redakcja poleca Z Gdyni

XVI sesja Rady Miasta

W środę, 29 stycznia, odbyła się XVI sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia radni zadecydowali m.in. o wspólnym wykonaniu koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów, metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reorganizacji systemu szkół w mieście, a także nadaniu Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Podczas pierwszej w 2020 roku sesji Rady Miasta Gdyni podjęto uchwały stanowiące m.in. o:

– wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów

Budowa „Drogi Trzech Powiatów” (łącząca ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz ulicy Dębogórskiej w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką w Gdyni) jest inwestycją niezbędną do skomunikowania ponad 530 ha terenów przemysłowo-usługowych znajdujących się w Gminie Miejskiej RumiaGminie Kosakowo oraz Mieście Gdynia, w obszarze Doliny Logistycznej stanowiącej naturalne zaplecze dla Portu Gdynia.

Z uwagi, iż obszar ten nie posiada bezpośredniego połączenia komunikacyjnego, droga ta wraz z Drogą Czerwoną (której budowa, zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich, ma być finansowana z budżetu centralnego) stanowi układ połączeń drogowych konieczny do zapewnienia odpływu towarów i usług ze wspomnianego terenu.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma zatem ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, a także województwa i całego kraju. Uruchomienie tak olbrzymiego potencjału terenowego wpłynie nie tylko na wzrost wpływów podatkowych ale także zapewni wielką liczbę nowych miejsc pracy mieszkańcom uczestniczących w przedsięwzięciu gmin.

W listopadzie 2016 roku podpisany został List intencyjny deklarujący współdziałanie przy projektowaniu „Drogi Trzech Powiatów” z Miastem Gdynia, Gminą Kosakowo oraz Gminą Miejską Rumia. Natomiast w czerwcu 2017 roku do inicjatywy dołączyły również Powiat Wejherowski i Powiat Pucki. Podpisanie Porozumienia o współpracy samorządów Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo oraz Gminy Miejskiej Rumia mającego na celu realizację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy Drogi Trzech Powiatów” jest kolejnym niezbędnym krokiem poprzedzającym przystąpienie do jej projektowania.

– nadania pani Beacie Podlasek oraz panom Januszowi Janowskiemu i Januszowi Kaszyńskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”

Pani Beata Podlasek z wykształcenia jest pedagogiem. Jej działania społeczne zaczęły się od prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Dzisiaj ma pięć córek w tym dwie z niepełnosprawnością. Publikowała artykuły dotyczące dzieci niepełnosprawnych wychowujących poza rodziną biologiczną. Od początku swojej drogi, jako mama Rodzinnego Domu Dziecka, chciała działać, na rzecz promocji tej formy macierzyństwa. Napisała dla innych rodziców publikację „ABC… Rodzicielstwa Zastępczego”. To kompendium wiedzy dla rodzin szukających wsparcia w sytuacjach trudnych, związanych z wychowaniem dzieci.  Otrzymała w 2017 roku nagrodę „Bursztynowe Serce na Dłoni” przyznawaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za tworzenie prawdziwego domu dla dzieci, w tym w szczególności za otwartość na adopcję dzieci z niepełnosprawnością. Nagrodzona medalem „Gdynia bez barier” za przełamywanie stereotypów myślenia o dzieciach niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych. W ubiegłym roku założyła „Pomorską Fundację na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej ANIA”.

Pan Janusz Janowski to pomysłodawca Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosów” i ich dyrektor, od początku, aż do dzisiaj odpowiedzialny za ich program oraz strategię rozwoju. Organizator kilkudziesięciu imprez podróżniczych. W latach 1993-2000 wspólnie z żoną, Anną, redagował i wydawał magazyn turystyczno-kulturalny „Wędrowiec”. Jego największym osiągnięciem związanym z tematyką działania są ,,Kolosy”, choć to nazwa nieoficjalna, ale powszechnie używana dla Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Zeglarzy i Alpinistów, największej w Europie imprezy podróżniczej, która każdego marca odbywa się w Gdyni. Wydarzenie trwa trzy dni, podczas których od rana do wieczora w ogromnej hali odbywają się prezentacje, relacje, pokazy zdjęć oraz filmów najciekawszych podróżniczych dokonań minionego roku kalendarzowego.

Pan Janusz Kaszyński – z wykształcenia inżynier – zalożyciel i prezes firmy KLIMAWENT będącej spółką akcyjną i zakładem pracy chronionej. Po latach budowania sukcesu firmy, jako lidera w branży filtrowentylacji na rynku polskim, pod koniec lat dziewięćdziesiątych firma rozpoczęła eksport produktów na rynki europejskie, amerykańskie i rynki Bliskiego Wschodu. Wszystkie rozwiązania są dziełem autorskim zespołu konstruktorów firmy. Produkcja odbywa się we własnym zakładzie produkcyjnym. Firma nieustannie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, zaawansowane technologie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szczególny nacisk kładzie na rozwój firmy. Innowacyjne wdrożenia, które realizuje wykorzystując wyniki badań prowadzonych we własnym laboratorium, Nie bez znaczenia jest stworzenie niezwykłych warunków dla pracowników, którzy wedle Janusza Kaszyńskiego są sercem jego firmy. W wielu plebiscytach to wlaśnie warunki dla pracowników są stawiane, jako jeden z fundamentów sukcesu. Dla pana Janusza Kaszyńskiego – społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko hasło, które dobrze wpisuje się w materiały promocyjne firmy, ale są realnym działaniem.

– reorganizacji systemu szkół w Gdyni

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącą w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.

Mając na uwadze przede wszystkim potrzeby najmłodszych mieszkańców Gdyni, rolę i znaczenie gimnastyki artystycznej w mieście, sukcesy kadry pedagogicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, lokalizację oraz infrastrukturę szkoły, intencją samorządu Gdyni jest zastąpienie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej o niepełnej strukturze obejmującej klasy IV-VIII szkołą podstawową rejonową o strukturze I-VIII z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego.

Zmiana ta ma na celu znaczne zwiększenie oferty edukacyjnej i sportowej w tej części miasta, w tym poszerzenie działalności oddziałów mistrzostwa sportowego o młodsze roczniki, co w przypadku gimnastyki artystycznej ma szczególne znaczenie, a także utworzenie szkoły rejonowej.

Uczniowie likwidowanej wyżej wymienionej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego. Zmiana nie dotknie zatem w żaden sposób uczniów dziś uczęszczających do placówki. Co ważne – dodatkowe oddziały nie wpłyną negatywnie na zmianowość i zasada jednozmianowości zostanie zachowana w odniesieniu do wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły. W oddziałach mistrzostwa sportowego zostanie stworzona oferta edukacyjna dedykowana uczniom klas I – VIII.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.

Samorząd Gdyni dąży do zmiany sposoby funkcjonowania VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni poprzez rozbudowę oferty i umożliwienie większego rozwoju szkole. W związku z planowanym w skali miasta zwiększeniem naboru do oddziałów mistrzostwa sportowego w gimnastyce artystycznej w szkole podstawowej, planowana jest także rozbudowana oferty oddziałów mistrzostwa sportowego w VII Sportowym Liceum Ogólnokształcącym.

Uczniowie likwidowanego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej będą mieli możliwość kontynuowania nauki w VII Sportowym Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego z oddziałami mistrzostwa sportowego. W związku z powyższym żadnemu z obecnie uczęszczających do szkoły uczniów warunki nauki nie pogorszą się, a nowi otrzymają nowe możliwości edukacyjne, w tym ofertę obecnie funkcjonującą.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się przekształcić Sportową Szkołę Podstawową nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącą w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni w Szkołę Podstawową nr 14 im. Józefa Wybickiego.

Samorząd Gdyni zamierza stworzyć nową ofertę edukacyjną w oparciu o zasoby, w tym doświadczenie kadry istniejącej dotychczas nierejonowej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, zapotrzebowanie w Śródmieściu Gdyni z opcją pełniejszego wykorzystania bazy sportowej obiektu m.in. poprzez zwiększenie liczby oddziałów mistrzostwa sportowego w gimnastyce artystycznej o klasy I-III. Dodatkowo intencją samorządu Gdyni jest umożliwienie korzystania z infrastruktury szkoły dzieciom zamieszkałym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, co pozytywnie wpłynie na odległość do szkoły podstawowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady jednozmianowości w odniesieniu do kolejnych lat.

Zmiana ta wprowadzana jest w trosce o dalszy rozwój gdyńskiej oświaty w najbliższych latach, aby zapewnić dzieciom i młodzieży nowe możliwości oraz większy komfort nauki. Docelowe dedykowanie obiektu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego stworzy większy komfort nauki. Zaplanowane rozwiązanie oznacza bowiem dodatkowe sale lekcyjne przystosowane do potrzeb wszystkich uczniów.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się przekształcić VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Okrzei 6 w Gdyni.

Samorząd Gdyni planuje stworzenie nowej oferty w ramach funkcjonującego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, w tym utrzymanie istniejącej oferty edukacyjnej i poszerzenie jej o oddziały nowego typu. Co ważne – planowane jest usamodzielnienie liceum, czyli rozdzielenie szkoły ponadpodstawowej od szkoły podstawowej, co możliwe jest dzięki skorzystaniu z infrastruktury części budynku oświatowego zlokalizowanego przy ul. Okrzei 6. Zmiana ta jest odłożona w czasie do 31 sierpnia 2021 r., co wynika z potrzeby realnego rozdzielenia budynku dla potrzeb istniejącej w budynku szkoły podstawowej (5 oddziałów) oraz uczniów liceum. Zmiana uwzględnia zapotrzebowanie szkoły podstawowej na sale lekcyjne, planowaną zmianę i rejon szkoły podstawowej, rozwój dzielnicy oraz potrzeby uczęszczających obecnie do szkoły podstawowej przy ul. Okrzei 6 uczniów. Zmiana siedziby VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego na ul. Okrzei 6 nie wpłynie zatem w żadnym stopniu na sytuację korzystających w ok. 1/3 z budynku obecnych i przyszłych uczniów szkoły podstawowej. Propozycja zmiany siedziby liceum została także pozytywnie oceniona przez samych uczniów VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

Zmiany te wprowadzane są w trosce o dalszy rozwój gdyńskiej oświaty w najbliższych latach, aby zapewnić młodzieży nowe możliwości oraz większy komfort nauki. Na przestrzeni ostatnich lat samorząd Gdyni monitorował i analizował sytuację gdyńskich placówek oświatowych po zmianach wynikających z reformy ustroju szkół przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części obejmującej kwotę 6zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

W przyjętej 27 listopada 2019 r. uchwale wysokość tego zwolnienia określono tego zwolnienia określono w wysokości 2,50 zł / miesięcznie, co było kwotą relatywnie niską. Tymczasem, po analizie ilości bioodpadów gromadzonych przez mieszkańców w sposób zgodny z zasadami segregacji stwierdzono, że już w pierwszych tygodniach stycznia 2020 roku masa bioodpadów zebranych selektywnie znacznie przekroczyła przyjęte założenia. Oznacza to, że kompostowania ich może obniżyć w 2020 roku realny koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów miesięcznie o kwotę 102 tysiące złotych. Przy 17 tysiącach nieruchomości oznacza to, że wysokośc miesięcznego zwolnienia z opłaty może wynieść 6 zł. Wprowadzenie tej zmiany od lutego 2020 r. będzie stanowiło zachętę dla mieszkańców do osiągania jeszcze lepszych wyników w zakresie selektywnej zbiórki oraz promowała zachowania proekologiczne.

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2020 r.

Realizacja zadań o charakterze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzona jest w Gdyni w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta. Dokument stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. przygotowano na podstawie przeprowadzonej w 2015 r. diagnozy gdyńskiego systemu wsparcia osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem.

Dokument reguluje planowane i systemowe działania o charakterze długofalowym podejmowane na tereni Gdyni, zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu oraz zminimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze szkodliwego picia alkoholu. Program również zawiera zadania o charakterze profilaktyki uzależnień adresowane do różnych grup odbiorców.

Przeprowadzona w pierwszej połowie 2019 r. ewaluacja „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020” – wykonana na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – potwierdziła, że realizacja Programu w okresie 2016-2018 wpłynęła na: zwiększenie adekwatności wsparcia osób uwikłanych w problem uzależnień od alkoholu, zwiększenie dostępnej oferty wsparcia dla różnych grup odbiorców, zwiększenie wiedzy o dostępnej ofercie wsparcia wśród 0profesjonalistów i mieszkańców, poprawę współpracy podmiotów zajmujących się w Gdyni profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz lepsze zharmonizowanie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

– nieodpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach programu Moje Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca

W związku z rozwojem, a także integracją miejskich programów społecznych Gdynia rodzina oraz Karta Senior Plus w projekcie Moje Miasto Gdynia oraz aktualizacją regulaminu projektu, na skutek wynikających z niego benefitów dla mieszkańców ustala się zniesienie opłaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca odwiedzających Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Emigracji. Pozostali partnerzy programu Moje Miasto Gdynia uczestniczą w programie na podstawie porozumienia partnerskiego.

– nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2020 r.

Przeznacza się kwotę 22 000 zł z budżetu Miasta 2020 r. na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji w Gdyni.

Zgodnie z ustawą wyłącznie rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

fot. Paweł Kukla

Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie