XV sesja Rady Miasta // fot. Paweł Kukla
Redakcja poleca Z Gdyni

XV sesja Rady Miasta

W środę, 18 grudnia, odbyła się XV sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia zaprzysiężona została nowa radna miasta – Elżbieta Raczyńska. W toku obrad zadecydowano m.in. o uchwaleniu budżetu miasta na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034, zaciągnięciu pożyczki rewitalizacyjnej.

Ważnym elementem posiedzenia Rady Miasta było zaprzysiężenie nowej radnej – Elżbieta Raczyńskiej, która zajęła miejsce po Mai Wagner, mianowanej naczelnikiem Wydziału Kultury UM Gdyni.

Elżbieta Raczyńska, nowo zaprzysiężona radna miasta // fot. Paweł Kukla

Następnie w toku obrad podjęto uchwały stanowiące m.in. o:

– uchwaleniu budżetu miasta Gdyni na 2020 rok

Radni przyjęli przedstawioną propozycję budżetu miasta Gdyni na rok 2020. W myśl uchwały:

Ustala się dochody budżety miasta na kwotę 1.739.041.920 zł, w tym:
– dochody bieżące: 1.569.594.398 zł,
– dochody majątkowe: 169.447.522 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.940.310.949 zł, w tym:
– wydatki bieżące: 1.506.834.173 zł,
– wydatki majątkowe: 433.476.776 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 201.269.029 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego – 194.953.721 zł, w tym 18.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich, pożyczki – 6.315.308 zł.

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2019 r. dominuje finansowanie zadań w działach:
– transport i łączność – 23,0%
– oświata i wychowanie – 22,4%
– opieka społeczna, rodzinna – 17,9%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,2%
– administracja publiczna – 5,5%

Działy zadaniowe miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących 2020 charakteryzują się następującą strukturą wartości realizowanych zadań:
– oświata i wychowanie – 28,2%
– opieka społeczna, rodzina – 22,9%
– transport i łączność 14,0%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,3%
– administracja publiczna – 6,9%

Biorąc pod uwagę wydatki majątkowe 2020 r. wartość wiodących zdań przyjmuje następującą strukturę:
– transport i łączność – 54,2%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33,9%
– kultura fizyczna i sport – 3,4%
– gospodarka mieszkaniowa – 2,7%
– oświata i wychowanie – 2,0%

– Uważam, że budżet 2020 roku jest bardzo pewny, zrównoważony i jest budżetem kontynuacji. Kwota budżetu jest szczytowa dla Gdyni w kończącym się pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku – mówi Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni.

– uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034,

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok. Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2034 są:

– aktualne przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego,
– przewidywane kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 roku,
– aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach objętych prognozą;
– plany inwestycyjne Miasta i ich analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego,
– planowana absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. ”miękkich”,
– przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta

– zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”,

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs otwarty o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

W odpowiedzi na ogłoszenie Gdynia złożyła wymaganą dokumentację aplikacyjną. 23 września 2019 roku Komitet Inwestycyjny BGK podjął decyzję o udzieleniu miastu pożyczki rewitalizacyjnej o minimalnym oprocentowaniu w wysokości 0,25% w stosunku rocznym.

Mając na uwadze uwarunkowania konkursu oraz stopień zaawansowania zadań przewidzianych na obszarach rewitalizowanych, zasadnym było skorzystanie z pożyczki na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”.

Przedmiotem projektu jest budowa czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Dickmana w Gdyni. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie obiekt o powierzchni około 2 289 m² oraz kubaturze około 9 155 m³, w którym zaprojektowano łącznie 30 mieszkań, rowerownię, wózkarnię, dwa pomieszczenia do rekreacji mieszkańców wyposażone w toaletę i kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze.  Wszystkie mieszkania zaprojektowane zostały tak, by były w pełni dostępne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynku powstanie 45 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, ogród społeczny oraz zieleń. W obrębie inwestycji przewidziano również elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz wiatę śmietnikową.

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, Antoniego Abrahama i Stefana Batorego,

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco:

 • od północy – wzdłuż ul. 10 Lutego,
 • od wschodu – wzdłuż ul. A. Abrahama,
 • od południa – wzdłuż ul. S. Batorego,
 • od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV

Obszar objęty granicami projektu planu usytuowany jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej. Projekt planu obejmuje nieruchomości, które w obowiązującym planie stanowią tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz zabudowy usługowej/zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na terenie działki nr 1830 oraz części działki nr 1828 obręb 0026 Śródmieście, inwestor zamierza zrealizować budynek usługowy, który uzupełni pierzeję ul. 10 Lutego. W miejscu planowanej inwestycji, przy ul. 10 Lutego 9, znajduje się budynek objęty w obowiązującym planie miejscowym ochroną konserwatorską: grupa C – obiekty o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń; w razie ingerencji w strukturę budynków grupy C lub ich całkowitej rozbiórki należy je udokumentować oraz zachować wartościowe elementy – w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków. Zapisy obowiązującego planu miejscowego dopuszczają realizację nowej zabudowy w miejscu istniejącego budynku.

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Buraczanej i Zofii Nałkowskiej,

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco:

 • od północy – wzdłuż południowej granicy terenu kolejowego,
 • od wschodu i południa – wzdłuż ul. Buraczanej,
 • od zachodu – wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej, dalej wzdłuż wschodniej granicy terenu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. do południowej granicy terenu kolejowego.

Obszar objęty granicami projektu planu jest terenem niezabudowanym, dobrze skomunikowanym, którego najbliższe otoczenie jest zagospodarowane. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, położenie w sąsiedztwie planowanej do realizacji kładki pieszo-rowerowej łączącej dzielnice Karwiny i Mały Kack, oraz potencjał inwestycyjny niezabudowanych terenów gminnych, zasadne jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania w planie miejscowym.

W zakresie struktury przestrzennej Studium określa obszar objęty projektem planu jako strefę miejską. W zakresie elementów współtworzących osnowę ekologiczną miasta Studium wskazuje lokalne korytarze ekologiczne oraz cieki wodne.

W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów Studium przewiduje:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 • tereny lokalizacji zbiorników retencyjnych na ciekach – istniejące,
 • drogi zbiorcze klasy Z,
 • ważniejsze lokalne trasy rowerowe.

W zakresie obszarów objętych prawną ochroną przyrody Studium wskazuje otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny ochrony pośredniej ujęć wody.

– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020,

Przepisy ustawy o Prawie oświatowym nakładają na gminę obowiązek zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkola, szkoły, placówki, jeżeli dowóz zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. W związku z wejściem w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. zmian ustawy, rada gminy została zobowiązana do określenia średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny w drodze uchwały.

Na rok szkolny 2019/2020 określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Miasta Gdyni w następującej wysokości:
1) dla benzyny bezołowiowej 95 – 4,96 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) za litr;
2) dla oleju napędowego – 5,09 zł (pięć złotych i dziewięć groszy) za litr;
3) dla autogazu LPG – 2,43 zł (dwa złote i czterdzieści trzy grosze) za litr.

– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób, których dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

W myśl postanowień ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta w drodze uchwały określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, rozumianych jako okoliczności i przesłanki, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty.

Osoby bezdomne, których dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych.
Osoby bezdomne, których dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

Osoby przebywające w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi wraz z małoletnimi nie ponoszą odpłatności za pobyt małoletniego.

Ze względu na niezbędne wydatki w związku z trudną sytuacją zdrowotną lub okoliczności skutkujące koniecznością regulowania zobowiązań, które mają znaczący wpływ na możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osoby kierowanej do schroniska, a także członków jej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona w niniejszej uchwale, albo może nastąpić całkowite zwolnienie z opłaty.

XV sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się od wręczenia kwiatów i złożenia gratulacji dla wiceprzewodniczącego Marcina Wołka, który w ostatnich dniach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

wiceprzewodniczący Rady Miasta - Marcin Wołek // fot. Paweł Kukla

Projekty uchwał XV sesji Rady Miasta Gdyni znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x