Z Gdyni

XIV sesja Rady Miasta

W środę, 27 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Pogórze, zmiany w budżecie miasta i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni zdecydowali m.in. o:

– zmianie uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

Radni zadecydowali o powierzeniu spółce PKA wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2034 roku.

Wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego zostało powierzone w związku z koniecznością kompleksowego i długoterminowego uregulowania zasad świadczenia w tym zakresie na terenie Gdyni, przede wszystkim w związku z zapewnieniem ciągłości świadczenia oraz jakości usług powierzonych, a także poprawnych zasad rozliczeń PKA z miastem zgodnie z przepisami rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z niniejszą uchwałą, usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego będą świadczone na terenie Gdyni oraz na terenie innych gmin, lecz wyłącznie gdy wynika to z właściwych porozumień międzygminnych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w okresie obowiązywania umowy planuje realizację inwestycji w nowy tabor autobusowy oscylujący w granicach 83 400 000 zł. Przedmiotowe inwestycje stanowić będą istotną wartość dla spółki, gdyż stanowią one (w wartości skumulowanej) ponad dwukrotną wartość rzeczowych aktywów trwałych wg. stanu na koniec 2018 r., powiększonych o wartość aportu wniesionego i planowanego do wniesienia w latach 2019 i 2020. Prognozowany okres amortyzacji dla inwestycji w tabor faktycznie nowy wynosić będzie 15 lat. Środki trwałe nabyte w trakcie trwania umowy powierzenia na okres 10 lat nie zostałyby więc w pełni zamortyzowane. Dodatkowo, udział amortyzacji dotyczący inwestycji w tabor autobusowy w amortyzacji ogółem w okresie 2030-2034 byłby znaczny i wynosiłby w przybliżeniu od 66% do 79%.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp.z o.o. w Gdyni spełnia więc warunki umożliwiające zawarcie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego na okres 15 lat.

– uchwaleniu rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,

Samorząd Gdyni w 1995 roku, jako pierwszy w Polsce rozpoczął systemową współpracę z sektorem pozarządowym mając na celu zrównoważony rozwój miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Uchwalony wówczas Program Współpracy opierał się na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, partnerstwa, suwerenności stron, pomocy oraz jawności, które dziś stanowią ustawowe podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Niniejszy program jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń i wynikiem konsultacji pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców i organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Program wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu.

Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.

– zmianie statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”,

Proponowana zmiana nazwy wynika z zasadniczej zmiany profilu placówki w okresie ostatnich dekad. Ogniska im. „Dziadka” Lisieckiego zajmowały się problematyką związaną z sieroctwem i bezdomnością nieletnich w Polsce. Obecna działalność Zespołu Placówek Specjalistycznych jest diametralnie inna. ZPS wspiera rodziny wraz z dziećmi w budowaniu kompetencji rodzicielskich w obszarach, wynikających z aktualnych wyzwań w wychowaniu. W tej sytuacji utrzymanie osoby Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jako patrona instytucji jest nieadekwatne do jej aktualnego profilu.

1 stycznia 2020 r. nazwa placówki „Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” zmieni się na „Zespół Placówek Specjalistycznych” a użyty w treści statutu skrót „Placówka” zastąpi się skrótem „Zespół ”.

– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej,

28 kwietnia 2004 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów, który stracił moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Strzelców i Dragonów – uchwalonym uchwałą Rady Miasta Gdyni 30 sierpnia 2017 roku.

Granice obszaru objętego projektem planu obejmują działki nr: 2328, 2329, 2350, 2356, 2374, 2357/1, 2357/3, 2357/4, 2369 oraz część dz. nr 2431, obręb Mały Kack.

Właściciele działki nr 2329 położonej w granicach terenu 13 UP1 przeznaczonej na usługi publiczne osiedlowe wielokrotnie składali wnioski o przeznaczenie tego terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Przeprowadzone analizy wykazały, że na obszarze Małego Kacka i pobliskich terenów odczuwalny jest niedobór urządzonych terenów rekreacyjnych i sportowych a plany miejscowe nie przewidują wystarczających terenów pod takie zagospodarowanie.
W tym rejonie brakuje również publicznego przedszkola oraz żłobka. W związku z tym utrzymanie ustalenia planu umożliwiającego realizację ww. zagospodarowania jest zasadne. Natomiast ze względu na dużą powierzchnię przedmiotowego terenu, można założyć przeznaczenie jego części pod zabudowę mieszkaniową.

Granice sporządzanego projektu planu obejmą również działki położone na wschód od terenu 13 UP1. Wynika to z uwzględnienia wniosku mieszkańców dzielnicy, którzy postulowali o ustalenie w tym rejonie zabudowy odpowiadającej charakterowi okolicy, tj. zabudowy jednorodzinnej a niedopuszczenie tu zabudowy wielorodzinnej. W ramach prac nad projektem planu doprecyzowane zostanie przeznaczenie przedmiotowego obszaru.

Przewidywane w projekcie planu rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni 28 sierpnia 2019 r.

W zakresie struktury przestrzennej studium określa obszar objęty projektem planu jako strefę miejską. W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. W zakresie obszarów objętych prawną ochroną przyrody studium wskazuje otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny ochrony pośredniej ujęć wody.

– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców,

28 marca 2012 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców.

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco:
– od północy – wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zrealizowanej na dz. nr 2714/2 obręb Mały Kack, obejmując pas terenu o szerokości 5 m na północ od południowej granicy tej działki,
– od wschodu i południa – wzdłuż ul. Wielkopolskiej,
– od zachodu – wzdłuż ul. Strzelców.

Ustalone w ww. planie linie rozgraniczające ul. Strzelców i skrzyżowania tej ulicy z ul. Wielkopolską, odbiegają od linii rozgraniczających i rozwiązań drogowych ustalonych w projekcie budowlanym węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny. Przebudowa układu drogowego będzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uwzględniającej ww. projekt. Zmiana przebiegu linii rozgraniczających dróg, uzasadnia ich weryfikację w planie miejscowym i wpływa na konieczność dostosowania zapisów planistycznych dla terenów inwestycyjnych, graniczących z drogami, do nowych rozwiązań drogowych. Jednocześnie zasadne jest skorygowanie ustaleń planu odnośnie drogi wewnętrznej planowanej przy granicy terenów dwóch właścicieli, której realizacja nie dojdzie do skutku w związku z przesądzeniem innych rozwiązań obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Przewidywane w projekcie planu rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni 28 sierpnia 2019 r.

W zakresie elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta Studium wskazuje na obszarze objętym projektem planu: centra dzielnic – łączące funkcje publiczne i komercyjne oraz ciągi wielofunkcyjne. W zakresie struktury przestrzennej studium określa obszar objęty projektem planu jako strefę miejską. W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium przewiduje:
– tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2,
– tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2),
– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W zakresie obiektów i urządzeń komunikacji studium wskazuje drogę zbiorczą – ul. Strzelców. W zakresie obszarów objętych prawną ochroną przyrody studium przewiduje otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny ochrony pośredniej ujęć wody.

– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej,

Przedmiotowy teren położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, uchwalony uchwałą Rady Miasta Gdyni 22 grudnia 2010 r.

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco:
– od północy – wzdłuż ul. adm. J. Unruga, włączając działkę nr 1354,
– od wschodu – wzdłuż granic terenu zamkniętego,
– od południa – wzdłuż linii kolejowej nr 228, następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1099,
– od zachodu – wzdłuż ul. Puckiej.

Zgodnie z ustaleniami planu teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Na obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia projektu planu miejscowego znajdują się obiekty, m.in. budynki dawnej Rzeźni Miejskiej, które zostały ujęte w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków po uchwaleniu obowiązującego planu, a tym samym nie są chronione zapisami planu miejscowego.

Zespół zabudowy Rzeźni Miejskiej, powstał w drugiej połowie lat 30. XX w. jest wartościowym przykładem architektury modernistycznej zespołu przetwórczo-produkcyjnego, łączącym walory użytkowe z przestrzenno-architektonicznymi. Zespół pomimo utraty pierwotnej funkcji i przekształceń, zachowany jest w dużym stopniu i stanowi wyjątkowy przykład modernizmu gdyńskiego, ale zastosowanego w specyficznej funkcji.

W związku z tym Miejski Konserwator Zabytków wystąpił z wnioskiem o pilne dokonanie aktualizacji planu miejscowego, która pozwoli na określenie zasad i granic ochrony konserwatorskiej. Ponadto granicami projektu planu objęto gminną działkę nr 1354, znajdującą się w granicach pasa drogowego ul. adm. J. Unruga, która została wyłączona z zasobu terenów zamkniętych.

Przewidywane w planie rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni 28 sierpnia 2019 r.

Studium określa obszar objęty granicami projektu planu jako strefę miejską. W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium przewiduje tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W zakresie elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta studium wskazuje ważniejsze centra lokalne. W zakresie komunikacji studium przewiduje przystanek Północnej Kolei Aglomeracyjnej.

– ustaleniu uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

W związku z organizowanymi Mistrzostwami Świata w Półmaratonie – Gdynia 2020, ustanawia się na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, uprawnienie do przejazdów komunikacją miejską dla akredytowanych przedstawicieli i wolontariuszy Mistrzostw na podstawie okazanej akredytacji lub identyfikatora od 26 do 30 marca 2020 r.

– likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,

Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Płyta Redłowska) jest zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5. Lokal, w którym mieści się filia, jest w złym stanie technicznym i nie jest przystosowany do pełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej, między innymi nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 49 m kw., co sprawia, że nie można zaoferować w nim czytelnikom żadnych dodatkowych usług poza tradycyjnym wypożyczaniem zbiorów. Filia w obsadzie jednoosobowej rejestrowała w ostatnich latach około 500 czytelników rocznie – jest to najsłabszy wynik w sieci filii gdyńskich. W sieci Biblioteki Gdynia podobne placówki jednoosobowe znajdujące się w niewielkich lokalach, czyli Biblioteka Cisowa, Biblioteka Pustki Cisowskie i Biblioteka Kamienna Góra, zanotowały w tym samym czasie dwukrotnie większą liczbę rejestracji, a co za tym idzie większą liczbę odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na niską frekwencję w filii nr 17 jest otwarcie w dzielnicy Redłowo w listopadzie 2017 roku nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Biblioteki z Pasją. Mieści się ona w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w niewielkiej odległości od filii nr 17 (od około 1,1 km do 1,5 km w zależności od trasy). Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gdyni – w ubiegłym roku zarejestrowano 3098 czytelników.

Oszczędności związane z zamknięciem filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków w innych filiach Biblioteki, przede wszystkim zakupy zbiorów i poszerzenie oferty kulturalnej. Analiza przeprowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną wskazuje, że dalsze utrzymywanie filii nr 17 na Płycie Redłowskiej jest nieekonomiczne, a jej jedyną funkcję – wypożyczania zbiorów – może całkowicie i z powodzeniem przejąć Biblioteka z Pasją.

– zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.857.267.719,11 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.578.509.042,11 zł,
– dochody majątkowe 278.758.677 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.066.325.012,11 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.568.282.297,11 zł,
– wydatki majątkowe 498.042.715 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 209.057.293 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
– kredytu długoterminowego w kwocie 161.601.408 zł, w tym 48.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
– wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 302.505.612 zł, pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego – 254.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek – 49.727 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
– dochodów 1.857.267.719,11 zł,
– wydatków 2.066.325.12,11 zł,
– przychodów 302.506.612 zł,
– rozchodów 93.448.319 zł.

– zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034,

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2034 dotyczą:

– wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi
zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego
budżetu,
– wielkości przychodów budżetu z tytułu pożyczki – w 2019 roku zmniejsza się o 2 488 300 zł, w 2020 roku zwiększa się o 2 488 300 zł,
– wielkości dochodów i wydatków oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji oraz wprowadzeniem nowych zadań,
– wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2022 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych zadań i prowadzeniem nowych.

Do wykazu przedsięwzięć wpisuje się i ustala limity wydatków dla nowych zadań wieloletnich oraz zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich.

– zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

W związku z podjęciem przez zarząd PFRON uchwały w sprawie ponownego podziału środków finansowych na 2019 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz decyzją o przeznaczeniu dodatkowych środków dla powiatów na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu wydatkowania w pełnej wysokości środków PFRON w roku 2019.

– ustaleniu wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2020 roku,

Uchwała dotyczy ustalenia wysokości środków przeznaczonych na zadania wybierane przez mieszkańców w 2020 roku w Budżecie Obywatelskim w Gdyni, planowanych do realizacji w 2021 roku. Zgodnie z zapisami na temat minimalnego poziomu środków przeznaczonych na budżet obywatelski w gminach będących miastami na prawach powiatu, zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, środki te wyniosą 0,6203%, wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018, co daje kwotę 10 001 536,38 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego w wysokości 606 872,23 zł.

– wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Od nowego roku za śmieci zapłacimy drożej. Podwyżki to skutek decyzji rządu o zmianie przepisów, przede wszystkim nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami i rozporządzeń Ministra Środowiska oraz zmian gospodarczych. Wzrosły wynagrodzenia, ceny usług, paliw i energii. Miasto przygotowało propozycje nowych stawek za śmieci, które zostały wyliczone na podstawie kosztów miesięcznego funkcjonowania całego systemu. Nowe stawki są wyższe o około 140% w stosunku do obecnych. Opłaty za wywóz śmieci nie były w Gdyni zmieniane od stycznia 2016 roku.
Więcej informacji w artykule na gdynia.pl.

Zanim nastąpiło głosowanie na uchwałą, głos w sprawie zabrał, goszczący na sesji poseł Marek Rutka z partii Wiosna.

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka. Zwolniono z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w części obejmującej kwotę 15 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

– wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Deklarację należy złożyć:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości,

– przyjęciu „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022” (program dostępny jedynie elektronicznie),

„Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022” powstał jako aktualizacja programu na lata 2015-2018 i został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W trakcie sesji swoje sprawozdania z prac przedstawiła Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka // UM Gdyni

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie