Z Gdyni

XII sesja Rady Miasta

W środę, 25 września odbyła się XII Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. plany zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny i Leszczynki, zmiany w budżecie i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w związku z realizacją budowy budynku komunalnego przy ulicy Dickmana na Oksywiu, a także zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie zabytków.

XII Sesję Rady Miasta otworzyło uhonorowanie Stanisława Borskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pamiątkowym medalem 25-lecia działalności okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Radni zdecydowali m.in. o:

– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej oznaczony numerem ewidencyjnym 1802, obejmuje obszar o powierzchni 8,29 ha, a jego granice przebiegają:

– od zachodu – wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta,
– od północnego wschodu – wzdłuż granicy działki nr 4 (poprzedni nr 227/2), wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego następnie wzdłuż ścieżki leśnej, obejmując fragment obszaru TPK, – od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej oraz wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej do Obwodnicy Trójmiasta.

Projekt planu uzyskał pozytywne opinie oraz uzgodnienia w wymaganym zakresie i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2019 roku. Do projektu planu miejscowego zostało wniesionych 66 uwag w ustawowym terminie, które zostały rozpatrzone w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag spowodował konieczność ponowienia uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, ale nie spowodował konieczności ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej, obejmuje obszar o powierzchni 4,26 ha, którego granice przebiegają:

– od północy – wzdłuż ul. Morskiej,
– od wschodu – wzdłuż ul. E. Kwiatkowskiego,
– od południa – wzdłuż terenów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 29) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
– od zachodu – wzdłuż ul. Działdowskiej.

Projekt planu uzyskał pozytywne opinie oraz uzgodnienia w wymaganym zakresie i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2019 roku. Do projektu planu miejscowego zostało wniesionych 36 uwag w ustawowym terminie oraz 1 uwaga po terminie. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył wniesione uwagi: 1 uwzględnił, 32 uwzględnił w części, 4 nie uwzględnił.
Zakres zmian w projekcie planu wynikający z uwzględnienia uwag spowodował konieczność ponowienia uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z zarządcą drogi (Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni), ale nie spowodował konieczności ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

–  uchwaleniu budżetu miasta Gdyni na rok 2019,

Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.807.138.541,33 zł, w tym:

– dochody bieżące 1.513.725.808,33 zł,
– dochody majątkowe 293.412.733 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 2.018.684.134,33 , w tym:

– wydatki bieżące 1.517.802.387,33 ,
– wydatki majątkowe 500.881.747 .

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 211.545.593 .

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

– kredytu długoterminowego w kwocie 164.089.708 zł,
– wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 304.993.912 zł, pochodzące z:

1) kredytu długoterminowego – 254.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek – 49.727 zł,
4) pożyczki – 2.488.300 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 254.000.000 zł,
– sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Dickmana w Gdyni – Oksywie” do kwoty 2.488.300 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

– dochodów 1.807.138.541,33 zł,
– wydatków 2.018.684.134,33 zł,
– przychodów 304.993.912 zł,
– rozchodów 93.448.319 zł.

–  Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033,

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie” z terminami spłaty do 2034 roku w miejsce uchwały Rady Miasta z 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033 uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2019-2034, czyli na okres planowanych spłat długu z tytułu zaciąganej pożyczki.

Nowelizacje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą:

– wielkości dochodów i wydatków oraz rozchodów na 2034 rok w związku wydłużeniem o 1 rok okresu objętego prognozą,
– wielkości obciążeń z tytułu obsługi długu (raty i odsetki) w wyniku ujęcia w przychodach i rozchodach oraz wydatkach środków pożyczki oraz zmiany kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 i 2020,
– wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2019 rok po zmianach oraz wydłużeniem okresu objętego prognozą,
– wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz wielkości limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji oraz wpisaniem nowych przedsięwzięć,
– wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w wyniku zmian
prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji i rozszerzeniem realizacji o nowe zadania,
– wpisania nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz ustalenia limitów wydatków dla nowych i kontynuowanych zadań.

–  zaciągnięciu kredytu długoterminowego,

Kredyt jest zaciągany na podstawie uchwały budżetowej na 2019 rok, w której zaplanowano środki z kredytu jako źródło finansowania planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Środki zewnętrzne są niezbędne do sfinansowania realizacji wielu zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej, drogowej, polityki społecznej, a w szczególności na dofinansowanie oświaty, na którą planuje się przeznaczyć znaczną część środków z zaciąganego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie do końca 2029 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

– przyjęciu Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

Przyjęcie Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pozwoli na promowanie przez miasto zdolnych uczniów, pobierających naukę w gdyńskich szkołach, bez względu na miejsce zamieszkania. Program ma na celu wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów oraz promocję Gdyni jako przyjaznej dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionym. Pomoc udzielana będzie w formie jednorazowego stypendium Miasta Gdyni, a środki na jej realizację będą corocznie zabezpieczone w budżecie gminy.

– określeniu warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz przyjęciem przez Radę Miasta Gdyni Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zaistniała potrzeba zmiany obowiązujących dotychczas zasad przyznawania stypendiów. Poprzez przyznanie stypendiów Gmina Miasta Gdyni docenia i wspiera w rozwoju uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, mogą poszczycić się osiągnięciami w dyscyplinie sportu oraz artystycznymi, a także posiadają ponadprzeciętne umiejętności, zainteresowania i pasje.

– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,

Uchwała w sprawie dotacji, przyjęta przez Radę Miasta Gdyni 27 stycznia 2010 r. dobrze funkcjonuje i stała się ważnym narzędziem wspierania przez samorząd lokalny działań konserwatorskich przy zabytkach. Obecne zmiany wynikają po pierwsze z wprowadzonych zmian ustawowych, a po drugie z lepszego rozpoznania potrzeb po latach funkcjonowania programu i w związku z tym z chęci dopasowania regulaminu do specyfiki zabytków Gdyni.

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi z 2003 r., rozszerzyła grupę
zabytków, na które można udzielać dotacji z budżetu gminy, dopuszczając udzielanie dotacji na prace przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (zmiana treści art. 81). W Gdyni obiekty te są obejmowane ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których sporządzanie jest etapem weryfikacji ewidencji.

W związku z tym, że do tej pory, można było się ubiegać o dotacje na prawie wszystkie obiekty położone na obszarach zabytkowych w Gdyni, zmiana powiększy zakres odbiorców o obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków, położne poza obszarami zabytkowymi. Nadal zachowuje się powiązanie stopnia ochrony konserwatorskiej, określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z możliwą wysokością dotacji oraz zakresem prac, które mogą być dotowane.

Do treści uchwały wprowadzono zapisy (§12 ust. 3), umożliwiające ubieganie się o wyższe dofinansowanie (do 75%) na konserwację charakterystycznych dla wielu obiektów Gdyni detali dekoracyjnych, takich jak szlachetne wyprawy tynkarskie (czyli mające indywidualny kolor, strukturę i fakturę), okładziny kamienne lub ceramiczne, albo metalowe detale architektoniczne, powstałe przed II wojną światową i zachowane w oryginalnym stanie. Renowacja takich detali jest niekiedy bardzo kosztowna, a same budynki w których one występują, mogą często uzyskać dofinansowanie tylko na poziomie 30% lub 50%. Na terenie Gdyni zachowało się wiele elewacji, których części wykończone były tynkami szlachetnymi, a które z biegiem czasu uległy degradacji np. zostały pomalowane lub obłożone nowymi okładzinami. Często są to tylko portale, obramienia okien lub elewacje parteru. Koszt renowacji takich tynków jest niekiedy wysoki, ale ich renowacja jest przywracaniem oryginalnego wyglądu budynków historycznych.

– zaciągnięciu pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”,

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs otwarty o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne. Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są m.in. jednostki samorządu terytorialnego.
Dodatkowo preferowane są projekty zlokalizowane na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych, w tym m. in. na obszarze Gdyni. Minimalne oprocentowanie, o jakie można się ubiegać, wynosi 0,25% w stosunku rocznym.
Mając na uwadze uwarunkowania konkursu oraz stopień zaawansowania zadań przewidzianych na obszarach rewitalizowanych, zasadnym jest skorzystanie z pożyczki na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”.

Przedmiotem projektu jest budowa czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Dickmana w Gdyni. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie obiekt o powierzchni około 2 289 m² oraz kubaturze około 9 155 m³, w którym zaprojektowano łącznie 30 mieszkań, rowerownię, wózkarnię, dwa pomieszczenia do rekreacji mieszkańców wyposażone w toaletę i kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Wszystkie mieszkania zaprojektowane zostały tak, by były w pełni dostępne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynku powstanie 45 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, ogród społeczny oraz zieleń. W obrębie inwestycji przewidziano również elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz wiatę śmietnikową.

Pożyczkobiorcą byłaby Gmina Miasta Gdyni, a za realizację przedsięwzięcia odpowiadałaby gminna jednostka budżetowa – Laboratorium Innowacji Społecznych.

– nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2019 r.,

Wyłącznie rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Komendant Miejski Policji w Gdyni w swoim wniosku z dnia 5 lipca 2019 r. proponuje
funkcjonariuszy do wyróżnienia nagrodą pieniężną, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta. Zgodnie z art. 13 ust. 4c, 4e ustawy o Policji środki finansowe przekazane będą w ramach porozumienia poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdania z prac przedstawiła Rada Dzielnicy Chylonia oraz Komisja Gospodarki Komunalnej.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiązane tematycznie

„By przerw nie spędzać na graniu i mediach społecznościowych”

Redakcja

Zdolni gdyńscy uczniowie wyróżnieni

Redakcja

I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP w Gdyni

Marek Grzybowski

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie