Polityka Z Gdyni

X sesja Rady Miasta

Tym razem sesja trwała dwa dni. X spotkanie radnych miasta poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy”. Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium. Uchwalili m.in. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, a także przekształcenie placówek oświatowych. Uaktualnili też sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych z określeniem ich obwodów oraz ponadpodstawowych i specjalnych szkół publicznych.

Radni zadecydowali m.in.:

– o udzieleniu Prezydentowi Miasta votum zaufania,

Prezydent Gdyni ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta „Raport o stanie Gminy Miasta Gdyni w 2018 roku”, który obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w 2018 roku, w tym w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Gdyni i Budżetu Obywatelskiego.

Po rozpatrzeniu raportu oraz przeprowadzeniu debaty radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi.

– o przyjęciu sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku,
– o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zmianie uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia,

Wyznaczono aglomerację Gdyni, która obejmuje: Miasto Gdynia, z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), Miasto Wejherowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, położone w gminie Wejherowo miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż), położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, położone w gminie Kosakowo miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko, z wyłączeniem terenów leśnych, terenów objętych formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), obszarów ścisłej i bezpośredniej strefy ochronnej ujęć wody.

– o rozwiązaniu porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

Przedmiotowe porozumienie międzygminne zostało podpisane 28 marca 2013 roku na czas określony do 31 marca 2021 r. Na jego mocy Gmina Luzino pokrywa koszty poniesione przez Gminę Gdynia w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z tym, że Gmina Luzino ma zostać wspólnikiem Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach i od tego momentu będzie mogła sama realizować zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zawarte pomiędzy gminami porozumienie stanie się bezprzedmiotowe.

– o rozwiązaniu porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

Przedmiotowe porozumienie międzygminne zostało podpisane 22 listopada 2011 roku  na czas określony do 31 grudnia 2020 r.

Na jego mocy Gmina Szemud pokrywa koszty poniesione przez Gminę Gdynia w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z tym, że Gmina Szemud ma zostać wspólnikiem Eko Dolina sp. z o.o. w Łużycach i od tego momentu będzie mogła sama realizować zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zawarte pomiędzy gminami porozumienie stanie się bezprzedmiotowe.

– o  uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,83 ha oznaczony symbolem 010 UO. Obecnie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. Zmiany w wykładanym do wglądu projekcie mają na celu umożliwienie realizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II przy ul. Wolności, zgodnie z wnioskiem Gdyńskiego Centrum Sportu.

Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie. Do publicznego wglądu został wyłożony na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbyła się 28 marca 2019 r. W ustawowym terminie tj. do dnia 19 kwietnia 2019 r. wpłynęła 1 uwaga. Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu 30 kwietnia rozpatrzył ją nie uwzględniając.

Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia placówek:

 • dotychczasowego 3-letniego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w 4-letnie,
 • dotychczasowego 3-letniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w 4-letnie,
 • dotychczasowego 3-letniego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących,
 • dotychczasowego 3-letniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 4-letnie,
 • dotychczasowego 3-letniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w 4-letnie,
 • dotychczasowego 3-letniego XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6,
 • dotychczasowego 3-letniego XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w 4-letnie wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,
 • dotychczasowego 3-letniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w 4-letnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, w 4-letnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, w 4-letnie XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka, w 4-letnie V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dąbka,
 • dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 4-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdyni,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Ekonomicznego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Handlowego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
 • 4-letniego Technikum Elektronicznego nr 1 w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Transportowego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Gastronomicznego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Hotelarskiego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum Budowlanego w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
 • dotychczasowego 4-letniego Technikum nr 3 w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

W związku reformą oświaty z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące stają się czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi, a dotychczasowe czteroletnie technika stają się pięcioletnimi technikami.

– w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 imienia profesora Kazimierza Demela,

Nadanie Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni imienia profesora Kazimierza Demela pozwoli
ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Uczyni ją rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Skupi uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców wokół przesłań patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycje oraz nadadzą indywidualną tożsamość.

Uchwała wejdzie w życie 1 września.

– w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni,

W związku z założeniem w Gdyni od 1 września 2019 r. Przedszkola nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50B oraz Przedszkola nr 60 przy ul. Porębskiego 21 i wyłączeniem z naboru w roku szkolnym 2019/2020 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 52, zachodzi konieczność uaktualnienia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.

– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni,

Zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji – sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym.

Rada Miasta Gdyni w roku 2017 podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z tym, zachodzi konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni od 1 września 2019 r. Projekt planu sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.

– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni,

Zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji – sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Rada Miasta Gdyni w roku 2017 podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z tym, zachodzi konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni od 1 września 2019 r. Projekt planu sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.

– o określeniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni,

Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 r. nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

– o zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,

Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.751.358.843,33 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.485.844.065,33 zł,
– dochody majątkowe 265.514.778 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 1.946.416.136,33 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.421.796.062,33 zł,
– wydatki majątkowe 524.620.074 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 195.057.293 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
– kredytu długoterminowego w kwocie 147.601.408 zł,
– wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 288.505.612 zł, pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego – 240.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek – 49.727 zł.

Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 38.510.497 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
– dochodów 1.751.358.843,33 zł,
– wydatków 1.946.416.136,33 zł,
– przychodów 288.505.612 zł,
– rozchodów 93.448.319 zł.

– o zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą:

– wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi
zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego
budżetu,
– wielkości przychodów budżetu z tytułu spłat udzielonej pożyczki i wydatków bieżących w latach 2019 -2024,
– wielkości dochodów i wydatków oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji oraz wprowadzeniem nowych zadań dofinansowywanych ze środków UE,
– wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2022 w
wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z
udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych zadań i wprowadzeniem nowych.

Do wykazu przedsięwzięć wpisuje się i ustala limity wydatków dla nowego zadania
realizowanego z udziałem środków UE:

– Projekt SMACKER – Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledgle to
Embrace peripherial and Rural areas – promocja transportu publicznego i nowych usług
transportowych ukierunkowanych na użytkownika na obszarach peryferyjnych, które łączą
systemy lokalne z głównymi korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi – Interreg
Południowy Bałtyk – Zarząd Dróg i Zieleni,
– 30+ Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II) – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich.

– o ustaleniu kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni,

Ustalono kwotę kalkulacyjną w wysokości dziesięciu złotych przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy celem ustalenia wysokości środków finansowych na działalność dzielnic w roku budżetowym 2020.

– o ustaleniu wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019 – 2023,

Ustala się środki na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019 – 2023, przeznaczone do dyspozycji łącznie dla wszystkich rad dzielnic zgodnie
z poniższym harmonogramem:

1) w 2019 roku – 5 000 000 zł,
2) w 2020 roku – 5 000 000 zł,
3) w 2021 roku – 10 000 000 zł,
4) w 2022 roku – 15 000 000 zł,
5) w 2023 roku – 15 000 000 zł

Środki nalicza się na poszczególne dzielnice w ten sposób, że 50% kwot jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnic, a kolejne 50% proporcjonalnie do powierzchni
poszczególnych dzielnic, z wyłączeniem terenów leśnych i portowych terenów przemysłowych.

– o powołaniu Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni,

Powołano Radę Społeczną przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni
w następującym składzie:

– Bartosz Bartoszewicz – Przewodniczący – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni,
– Danuta Białooka-Kostenecka – Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,
– Alicja Helbin – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Anna Melki – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Ewa Krym – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Lechosław Dzierżak – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Stanisław Borski – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Anna Stasierska – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni.

– o powołaniu Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,

Powołano Radę Społeczną przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
w następującym składzie:

– Bartosz Bartoszewicz – Przewodniczący – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni,
– Małgorzata Zwiercan – Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,
– Andrzej Bień – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Danuta Styk – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Mirosława Jezior – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Elżbieta Sierżęga – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
– Jacek Sękiewicz – Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni.

– o zawarciu aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot,

W związku ze wzrostem kosztów wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dalej: PZON) konieczna jest zmiana Porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot. Zmiana porozumienia obejmuje podwyższenie kosztu wydania jednego orzeczenia przez PZON do kwoty 190 zł.

Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdania z prac przedstawiły Rada Dzielnicy Babie Doły i Komisja Rewizyjna. Odbyła się również debata na temat „Raportu o stanie gminy”, obejmującego działania zrealizowane w 2018 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gdyni programów, polityk miejskich i strategii rozwoju. W dokumencie zawarto także informacje o przebiegu i efektach Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni podjętych w ubiegłym roku wraz z opisem ich realizacji.

W debacie wzięło udział 15 mówców. Podczas dyskusji podkreślano konsekwentne działania gdyńskiego samorządu w kierunku osiągania wyznaczanych w strategii celów, realnie wpływających na wysoką jakość życia mieszkańców na każdym etapie ich życia. Zwracano uwagę na otwartość na badania społeczne i projekty wspierające więzi rodzinne. Mieszkańcy wskazywali na bogatą ofertę kulturalną i atrakcje turystyczne. Chwalili m.in. projekty edukacyjne, politykę zdrowotną, społeczną i gospodarczą, a także komunikację rowerową, transport zbiorowy. Dzielili się także własnymi pomysłami na rozwój miasta.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka // UM Gdyni

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x