Image default
Z Gdyni

V sesja Rady Miasta

W środę, 23 stycznia odbyła się V Sesja Rady Miasta, podczas której radni uchwalili m.in. nadanie medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego osobom zasłużonym dla Gdyni, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze, a także połączenie dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja.

Radni zdecydowali m.in. o:

– nadaniu Agacie Witczak Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,

Agata Witczak jest szefową gdyńskiego oddziału Refinitiv, do niedawna znanego pod nazwą Thomson Reuters (zmiana nazwy jest wynikiem globalnej operacji z udziałem funduszy inwestycyjnych i obowiązuje we wszystkich krajach).

Karierę w tej spółce rozpoczęła w styczniu 2009, kiedy została szefową HR, a od października 2012 zarządza całością. Ten wielki oddział światowego potentata dostarczającego dane finansowe i analizy ryzyk firmom z całego świata nadal mieści się w Gdyni, dziś zatrudnia ok. 1380 osób i ciągle prowadzi nabór na nowe stanowiska. Wydaje się, że samo stworzenie i utrzymanie takiego przedsiębiorcy i pracodawcy, unikalnego w skali całej Polski byłoby zasługą wystarczającą do uhonorowania medalem. Ale tych zasług jest znacznie więcej. Pani Agata Witczak nigdy nie odmówiła wsparcia swoim doświadczeniem i śmiało można twierdzić, że dzięki temu udało się sfinalizować wiele inwestycji na rynku BPO/SSC. Warto podkreślić, że to działalność całkowicie pro bono, nienależąca do obowiązków służbowych i motywowana tylko dobrą wolą i troską o miasto, a nie jakimkolwiek obowiązkiem. Z jej inicjatywy w Gdyni od kilku lat organizowana jest także konferencja Follow the Rabbit, przewidziana dla specjalistów HR z całej Polski.

Pani Agata Witczak sama oraz ze swoim zespołem aktywnie włącza się w wolontariat. Od lat pracownicy Thomson Reuters, obecnie Refinitiv, nieodpłatnie udzielają korepetycji dzieciom z pobliskiej szkoły, tak by mogły one wyrównać swoje szanse. Pracownicy są zachęcani do wolontariatu w systemowy sposób. Sama szefowa aktywnie działa w projektach charytatywnych, a także jest członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych, jak np. ABSL.

– nadaniu Jerzemu Miotke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,

Jerzy Miotke – inżynier elektryk, samorządowiec, urodzony w 1951 r. w Wielkim Kacku, w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej.

Absolwent Zespołu Szkół Budowy Okrętów oraz Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego. Przez 40 lat zawodowo związany był ze Stocznią im. Komuny Paryskie, obecnie Stocznią Gdynia. Uczestnik tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 roku. W latach siedemdziesiątych zaangażowany w ruch opozycyjny w gdyńskiej stoczni. Za udział w strajku oraz działalność w NSZZ „Solidarność”, które tworzył po wprowadzeniu stanu wojennego, został aresztowany i pozbawiony pracy.

W wolnej Polsce zaangażował się w tworzenie Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1998 roku związany z samorządem, przez 16 lat aktywnie pracował na rzecz naszego miasta jako radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydent Gdyni, u boku legendarnej prezydent Franciszki Cegielskiej. Wdrożył wiele reform w sektorze oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu oraz polityki społecznej.

Zawsze był oddanym Kaszubem, od 2000 roku aktywnie działa w gdyńskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Podjął wiele przedsięwzięć propagujących kaszubszczyznę, jednym z nich było powstanie Kaszubskiego Forum Kultury, którego jest społecznym prezesem.

Honorowy członek stowarzyszeń oświatowych i organizacji pozarządowych, zaangażowany w działania lokalnych społeczności. Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prywatnie żonaty, szczęśliwy ojciec dwóch córek i dziadek dwóch wnuków.

Człowiek, którego całe życie związane jest z Gdynią. Jako rzetelny fachowiec, przyczyniał się do rozwoju przemysłu stoczniowego, jako aktywny samorządowiec dbał o rozwój naszego miasta, a jako Kaszub krzewił kulturę, tradycję i patriotyzm lokalny.

– nadaniu Piotrowi Gotowale Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,

Piotr Gotowała, gdyński filantrop i społecznik, który od kilkunastu lat wspiera najuboższych mieszkańców naszego miasta. Angażuje się w życie społeczne miasta, wspierając m.in CARITAS, Gdyńską Wigilię dla bezdomnych i samotnych, śniadania Wielkanocne, okoliczne szkoły i przedszkola.

Właściciel najstarszej gdyńskiej piekarni z 1936 roku, założonej przez dziadka Stanisława.

Medale zostaną wręczone wyróżnionym 10 lutego podczas uroczystej urodzinowej sesji Rady Miasta.

– odwołaniu przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołaniu nowych przedstawicieli i upoważnieniu do kumulacji głosów,

W związku ze zmianą składu Rady Miasta Gdyni na nową kadencję, Rada Miasta Gdyni ma prawo wskazać nowych przedstawicieli do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W związku z tym odwołano ze Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dotychczasowych przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni:

1. Andrzeja Bienia,
2. Zygmunta Zmudę – Trzebiatowskiego,
3. Stanisława Szwabskiego,
4. Kamila Górala,
5. Pawła Stolarczyka.

I wyznaczono na przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, następujących radnych:

1. Andrzeja Bienia,
2. Elżbietę Sierżęgę,
3. Stanisława Borskiego,
4. Ewę Krym,
5. Jarosława Kłodzińskiego.

Prawo do dysponowania skumulowanymi głosami nieobecnych przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni przysługuje radnemu Andrzejowi Bieniowi, a w przypadku jego nieobecności, pozostałym przedstawicielom, w następującej kolejności:

1. Elżbiecie Sierżędze,
2. Stanisławowi Borskiemu,
3. Ewie Krym,
4. Jarosławowi Kłodzińskiemu.

– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego,

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco:

– od północy – obejmują ul. płk. Dąbka, dalej przebiegają wzdłuż północno-wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, rejon Starego Obłuża, obejmując go,
– od wschodu – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic adm. J. Unruga, płk. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, dalej wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, rejon ulic adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy,
– od południa – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego,
– od zachodu – wzdłuż ul. adm. J. Unruga oraz wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże, rejon ulic adm. J. Unruga i płk. Dąbka.

Celem przystąpienia do opracowania planu jest m. in.:

– określenie przeznaczenia i ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym terenu położonego w rejonie stawu przy skwerze Ireny Kwiatkowskiej (wniosek właściciela nieruchomości) oraz terenu gminnego położonego w rejonie ul. Boisko (wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),

– uporządkowanie układu komunikacyjnego, w tym w rejonie planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdynia Obłuże Górne i Gdynia Obłuże Leśne.

– przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2019 r.,

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, zawiera planowane i konsekwentnie realizowane działania zmierzające do ograniczenia
spożycia alkoholu oraz zminimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze szkodliwego picia. Wypracowany przez lata system współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizacje zadań z zakresu profilaktyki uzależnień sprzyja realizacji zamierzonych celów.
Niniejsza uchwała stanowi bezpośrednią kontynuację zarysowanej powyżej koncepcji, wypełniając przy tym ustawowy wymóg roczności przyjmowanego przez radę miasta programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Proponowane w programie do realizacji w 2019 r. działania będą koncentrowały się wokół obszarów wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Działania te tworzą system wszechstronnej pomocy dla osób i rodzin uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu, a równocześnie stanowią alternatywę dla ogółu społeczeństwa.

– przystąpieniu Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical Activity Enhancement” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + Akcja Sport, „Współpraca partnerska na mniejszą skalę”,

Realizacja projektu przyczyni się do promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną wśród osób w wieku 50+, które prowadzą siedzący tryb życia. Dodatkowo skupi się na zapobieganiu chorobom układu krążenia i układu mięśniowo-szkieletowego, które są następstwem siedzącego trybu życia wśród osób po 50 roku życia. W ramach realizowanego projektu opracowane zostaną dwa sześciomiesięczne kursy związane z aktywnością fizyczną osób 50+, instruktażowy materiał wideo oraz podręcznik z przykładami dobrych praktyk do stosowania aktywności fizycznej w codziennym życiu.

–  zmienie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 – rok 1,

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.710.899.586 zł, w tym:

– dochody bieżące 1.469.401.683 zł,
– dochody majątkowe 241.497.903 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.858.451.267 zł, w tym:

– wydatki bieżące 1.339.297.796 zł,
– wydatki majątkowe 519.153.471 zł..

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

– dochodów 1.710.899.586 zł
– wydatków 1.858.451.267 zł
– przychodów 240.000.000 zł
– rozchodów 92.448.319 zł

–  zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu, limitów na wydatki majątkowe w latach 2019-2020 oraz wykazu przedsięwzięć do WPF. W wykazie wykreslono zadanie: „Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa” i zwiększono limity na inne zadania, takie jak np. przebudowa dróg powiatowych, modernizacja ulic gminnych czy oświetlenie ulic.

–  wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku,

Uchwała dotyczy ustalenia wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w Gdyni w 2019 roku. Zgodnie z zapisami na temat minimalnego poziomu środków przeznaczonych na budżet obywatelski w gminach będących miastami na prawach powiatu, środki te wyniosą 0,6875 % wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017, co daje kwotę 10 000 285,01 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków niewykorzystanych w Budżecie Obywatelskim 2018 w wysokości 158 128 zł, co daje łącznie kwotę 10 158 500 zł.

–  połączeniu dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwaleniu Statutu Dzielnicy Witomino,

Witomino zostało włączone w obszar administracyjny Gdyni w 1933 roku. Tym samym skończyły się dzieje niezależnej osady, a rozpoczęła historia jednej z największych dzielnic Gdyni. W 1992 roku, ze względu na gwałtowną rozbudowę mieszkaniową, podzielono je na Witomino-Leśniczówkę i Witomino-Radiostację.
Obydwie dzielnice stanowią spójny zespół przestrzenny otoczony lasami. Za ponownym
połączeniem dzielnic przemawiają funkcjonalne związki oparte na wzajemnie uzupełniających się strefach usług. Planowane połączenie dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja polegać będzie na likwidacji obecnie dzielącej je granicy (biegnącej wzdłuż ulic Chwarznieńskiej i Małokackiej), nie zmieni też granic w stosunku do przyległych dzielnic Gdyni. Połączenie dzielnic wpłynie na zwiększenie możliwości finansowania inwestycji, w tym realizowanych z budżetu obywatelskiego, jak również ułatwi podejmowanie inicjatyw z zakresu usprawniania ruchu i poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Chwarznieńskiej i Małokackiej. Mając na uwadze, iż dotychczasowy Statut dzielnicy został uchwalony w 2004 roku, zachodzi konieczność uaktualnienia pewnych jego zapisów w zakresie organizacji organów dzielnicy oraz zasad i trybu wyborów.
Konsultacje społeczne były przeprowadzane od 27 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.
Wystąpiono również o opinię Rad Dzielnic: Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji, w projektowanych statutach dokonano zmian polegających na uwzględnieniu postulatów przyczyniających się do poprawy czytelności statutów i ich właściwej interpretacji. Uwzględniono także postulat proporcjonalności liczby podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych. Połączonej dzielnicy nadaje się nazwę Witomino.

Uchwalono też statuty pozostałych dzielnic.

–  przyjęciu programu polityki zdrowotnej pn.„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018-2020″,

Program ten zakłada objęcie działaniami interwencyjnymi wyselekcjonowanej grupy dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni z nadwagą i otyłością – uczniów klas trzecich i siódmych gdyńskich samorządowych szkół podstawowych. Działania dotyczące każdego uczestnika zaplanowane są na okres 12 miesięcy, obejmują 6 interwencji specjalistycznych – konsultacji z lekarzem specjalistą pediatrii lub chorób metabolicznych, dietetykiem, psychologiem i specjalistą aktywności fizycznej, skierowanie na badania laboratoryjne w kierunku zaburzeń metabolicznych, warsztaty dla rodziców lub opiekunów w zakresie zmian w stylu życia.

–  przyjęciu programu polityki zdrowotnej pn.„Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstrzym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”,

Program ma pełnić fukcję wspierającą rozwój i zdrowie fizyczne i psychospołeczne oraz zapobiegać najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kolejnym celem programu jest zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.

–  zmianie statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”,

W związku z realizacją w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 rozbudowy filii żłobka „Koniczynka” przy ul.Uczniowskiej 2, w placówce tej powstanie dodatkowych 137 miejsc. Umożliwi to przyjmowanie do żłobka młodszych niż dotychczas dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.
Zgodnie z dotychczasowym statutem do filii przy ul. Uczniowskiej 2 przyjmowane mogły być dzieci po ukończeniu 1,5 roku życia. 

–  zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni,

W związku z koniecznością poprawy warunków lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 poprzez zwiększenie ilości gabinetów oraz sal do terapii indywidualnej i grupowej, konieczna jest zmiana siedziby Poradni z ul. Opata Hackiego 13 na ul. Chylońską 227 w Gdyni.

–  zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni,

W związku z wybudowaniem nowego obiektu szkolnego na ul. Wiczlińskiej 50A na potrzeby nowego zespołu szkolnego, w skład którego wejdzie XVII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, konieczna jest zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 37 z ul. Wiczlińskiej 93 na ul. Wiczlińską 50A w Gdyni.

– zamiarze przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni,

W związku z wybudowaniem nowego obiektu szkolnego na ul. Wiczlińskiej 50A na potrzeby nowego zespołu szkolnego w skład którego wejdzie XVII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, konieczna jest zmiana siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego z ul. 10 Lutego 26 na ul. Wiczlińską 50A.

– założeniu Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B,

Ośmiooddziałowe przedszkole nr 59 w Gdyni zapewni dostęp do opieki 200 dzieciom
w wieku przedszkolnym z rejonu Wiczlina oraz Chwarzna, czyli dzielnic Gdyni, w których od kilku lat mamy najwyższy przyrost liczby mieszkańców. Utworzenie nowego przedszkola uzasadnia również fakt, iż od 1 września 2017 r. samorząd ma ustawowy obowiązek zapewnić dostęp do opieki przedszkolnej wszystkim zgłoszonym w rekrutacji dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat.

– założeniu Przedszkola nr 60 w Gdyni, ul.Porębskiego 21,

Czterooddziałowa placówka poprawi dostęp do opieki przedszkolnej dzieciom
z rejonu Pogórza i Obłuża, czyli dzielnic Gdyni, w których w związku z realizowanymi
inwestycjami mieszkaniowymi wzrasta zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną.
Ponadto, od 1 września 2017 r. samorząd ma ustawowy obowiązek zapewnić dostęp do opieki przedszkolnej wszystkim zgłoszonym w rekrutacji dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat.

Podczas sesji Rady Miasta odbyło się ślubowanie nowej radnej Danuty Styk, która weszła do składu Rady zajmując miejsce zrzekającego się mandatu Marka Stępy, obecnie naczelnika Wydziału Ochrony Dziedzictwa UM Gdyni.

Swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła też Rada Dzielnicy Karwiny.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Retransmisja obrad V sesji Rady Miasta Gdyni

Marta Jaszczerska/UM Gdyni

Powiązane tematycznie

Super Kolos 2019 dla Ryszarda Pawłowskiego

Redakcja

Wspólny bilet dla metropolii

Redakcja

Dieta w chorobie nowotworowej

dr. Zdrówko

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie