Z Gdyni

IX sesja Rady Miasta

IX sesja Rady Miasta Gdyni / fot. Paweł Kukla

IX sesja Rady Miasta Gdyni / fot. Paweł Kukla

W środę, 22 maja odbyła się IX Sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której uchwalono m.in. decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, przystąpienie Gdyni do unijnego programu SMACKER, a także zmiany w zasadach podróżowania komunikacji miejskiej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi oraz przewożących rower.

Radni zadecydowali m.in. o:

– zaciągnięciu długoterminowego kredytu,

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok Miasto Gdynia planuje zaciągnąć w 2019 roku zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała pozwala na uzyskanie na te potrzeby kredytu nie przekraczającego 140 000 000 zł oraz upoważnia Prezydenta Miasta do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.
Pozyskane środki są niezbędne do sfinansowania realizacji wielu zadań inwestycyjnych, a w szczególności projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie do końca 2032 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu unijnego pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa),

Projekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych”).
Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic między peryferyjnymi obszarami (suburbiami) a wzajemnie połączonymi miejskimi obszarami europejskimi, poprzez promowanie bardziej ekologicznych zachowań transportowych i lepszą, bardziej zintegrowaną ofertę usług transportowych.
W ramach projektu SMACKER, Miasto Gdynia podejmie szereg działań w zakresie zwiększenia świadomości poprzez promocję alternatywnych do zmotoryzowanego transportu indywidualnego metod podróżowania, skupiając się przede wszystkim na transporcie zbiorowym. Obszarem pilotażowym w ramach projektu będzie Chwarzno-Wiczlino.
Budżet na realizację części gdyńskiej projektu wynosi 219 210 EUR. Przedmiotowy projekt o charakterze badawczo-innowacyjnym otrzyma dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych personelu, zewnętrznych usług i ekspertyz w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa.

– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmujący obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka oznaczony numerem ewidencyjnym 1508, obejmujący obszar o powierzchni 11,10 ha, którego granice obejmują:

– obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Szyprów, doliną rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną,

– obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszojezdnym prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej przedłużeniem wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej,

– obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami graniczącymi od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej,

– ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni,

Głównymi celami opracowania projektu planu są identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych wskazanej części dzielnicy. Zapisy projektu planu mają za zadanie m.in. ochronę środowiska i krajobrazu Orłowa poprzez określenie zasad ich ochrony, ograniczenie intensywności i gabarytów nowej zabudowy, nakaz nawiązania powstających budowli do już istniejącej architektury, a także obowiązek zachowania drzew wyróżniających się wiekiem, formą oraz kondycją.

– ustaleniu przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wychodząc z konieczności uregulowania przewozu wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych oraz rowerów zarekomendował gminom – członkom Związku wprowadzenie w przepisach porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji zbiorowej zapisów precyzujących te kwestie.
Zapisy dotyczą w szczególności kwestii prawa pierwszeństwa osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi przed osobami podróżującymi z rowerami, tj. prawa pierwszeństwa mającego zastosowanie nie tylko w sytuacji, kiedy wszystkie wymienione w tych zapisach osoby na tym samym przystanku, wyrażają zamiar równoczesnego skorzystania z pojazdu miejskiej komunikacji zbiorowej, ale i w sytuacji, kiedy osoba z rowerem odbywa już ww. pojazdem podróż, którą musi przerwać, ponieważ osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz osoba z wózkiem dziecięcym znajdujące się na przystanku, do którego dojechał ów pojazd, zamierzają dopiero skorzystać z tego pojazdu.

Wprowadzono nadto zakaz przewozu w pojazdach komunikacji zbiorowej rowerów Systemu Roweru Metropolitalnego „MEVO”. System ten jest obecnie zarządzany przez operatora NB TRICITY Spółka z o.o. w Warszawie. Operator ten wydał Regulamin Systemu Roweru Metropolitalnego „MEVO”, w którym zabroniono użytkownikom ww. systemu przewożenia rowerów MEVO środkami transportu publicznego. Przedmiotowy zakaz został również wprowadzony w niniejszym akcie prawa miejscowego w celu ujednolicenia tej kwestii.

– obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Tekst jednolity ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni uchwałą nr XXXVI/760/13 z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 127). Dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XLIV/1273/18 uchwaliła zmianę ww. planu miejscowego.
Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.

– zmianach w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.737.361.965,33 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.471.847.187,33 zł,
– dochody majątkowe 265.514.778 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.932.369.531,33 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.404.435.356,33 zł,
– wydatki majątkowe 527.934.175 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 195.007.566 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
– kredytu długoterminowego w kwocie 147.551.681 zł,
– wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 288.455.885 zł, pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego – 240.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 48.455.885 zł.

– zmianach w uchwale Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą:

– wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu,

– wielkości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji,

– wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2023 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji.

– wpisania nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz ustalenia limitów wydatków dla nowych i kontynuowanych zadań.

– powołaniu zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych

Pismem z dnia 13 maja 2019 roku Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wystąpił do Rady Miasta Gdyni z informacją, iż z dniem 31 grudnia bieżącego roku upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników nowej kadencji na lata 2020-2023. Zgodnie z uchwałą Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 maja 2019 roku Rada Miasta powinna wybrać 43 ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni. Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych Rada Miasta przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół, który przedstawia jej opinie o zgłoszonych kandydatach. Miało to miejsce podczas IX sesji Rady Miasta.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Paweł Kukla//GDYNIA.PL

Powiązane tematycznie

Prezydent Gdyni z odznaczeniem Bene Meritus Powiatom

Redakcja

Gdynia reaguje i przeciwdziała zmianom klimatu

Eko Animals

„Formy Towarzyskie” – jesienny festiwal nad morzem

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie