Image default
Z Gdyni

VIII sesja Rady Miasta

W środę, 24 kwietnia odbyła się VIII Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. plan adaptacji Gdyni do zmian klimatu do roku 2030 czy przystąpienie naszego miasta do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO, a także zadecydowali, z których kąpielisk będziemy mogli w tym sezonie wszyscy korzystać.

Sesja Rady Miasta Gdyni fot. Czesław Mikołajew
Sesja Rady Miasta Gdyni fot. Czesław Mikołajew

Radni zdecydowali m.in. o:

–  planie adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030,

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem opisującym działania mające zapobiegać występowaniu lub ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, spowodowanych globalnymi zmianami klimatycznymi. Prace nad Planem adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do 2030 trwały od lutego 2016 do stycznia 2019 roku, podczas których z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, w formie warsztatów określono zagrożenia klimatyczne, możliwe sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, a ostatecznie wskazano optymalne społecznie i ekonomicznie działania adaptacyjne.

–  przystąpieniu Gminy Miasta Gdynia do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO ( UNESCO Global Network of Learning Cities),

Podpisanie umowy z UNESCO fot. Czesław Mikołajew
Podpisanie umowy z UNESCO fot. Czesław Mikołajew

Gdynia jest zainteresowane przystąpieniem do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO – UNESCO Global Network of Learning Cities. Celem sieci jest kształtowanie polityki miast członkowskich opartej na wizji wspierania rozwoju procesu edukacji formalnej i nieformalnej mieszkańców, obejmującej wszystkie grupy społeczne na każdym etapie życia.

Gdynia tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych. Realizuje wizję miasta, które swoją strategię i działania w różnych sektorach opiera na filozofii „miasta uczącego się” oraz „miasta nastawionego na rozwój mieszkańców”.

Miasto uzasadnia swój akces do UNESCO Global Network of Learning Cities wykazując stały rozwój tego procesu i wprowadzane nowe rozwiązania związane z edukacją na różnych poziomach, ale też na włączaniu mieszkańców w procesy decyzyjne, na ich aktywizacji i zachęcaniu do uczenia się przez całe życie (life-long learning).

–  wykazie kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2019,

Do rejestru kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miasta Gdyni wpisane zostały cztery kąpieliska:

kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 80 m w głąb morza od o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 1700 osób;

kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 35 m w głąb morza od punktu o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 900 osób;

kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób;

kąpielisko Gdynia Babie Doły – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza od punktu o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób.

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu wskazał, że kąpieliska będą otwarte od 21 czerwca, a ich zamknięcie nastąpi 31 sierpnia.

–  zawarciu porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły,

Jednym z gdyńskich kąpielisk administrowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu jest kąpielisko Gdynia Babie Doły, które jest zlokalizowane na granicy z Gminą Wiejską Kosakowo.

Mając na uwadze lokalizację kąpieliska oraz w celu ułatwienia dostępu do niego zainteresowanym osobom, a także uporządkowania terenu w jego najbliższym otoczeniu i poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska radni wyrazili zgodę na ponowne zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo w sprawie współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły w sezonie kąpielowym w 2019 roku.

–  ustaleniu uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

W celu zapewnienia właściwej organizacji Piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA U-20, których Gdynia jest Miastem – Gospodarzem, radni zadecydowali o przyznaniu uprawnień osobom posiadającym bilety na mecze piłkarskie do przejazdów komunikacją miejską w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, na podstawie okazanego biletu na mecze organizowane w Gdyni oraz na rzecz akredytowanych przedstawicieli FIFA na podstawie okazanej akredytacji FIFA U-20 w terminie od 16 maja do 16 czerwca 2019 r.

–  przyjęciu aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025”,

Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego) jest zaplanowanie na lata 2016-2025 usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Gdyni i gmin, które zawarły z Gdynią porozumienia komunalne w sprawie organizacji transportu publicznego.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przygotowany zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju transportu, której fundamentem jest uznanie istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dążenie do ograniczenia negatywnych następstw rozwoju motoryzacji indywidualnej.

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, obligujące jednostki samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców przekracza 50 000 osób, do opracowania i przyjęcia zmian w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planie transportowym).

Niezbędna aktualizacja planu transportowego dotyczy:
– uwzględnienia wyników analizy w planie transportowym;
– wyznaczenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z planowanym terminem rozpoczęcia ich użytkowania;
– określenia geograficznego położenia stacji gazu ziemnego – wraz z miejscem jej przyłączenia do gazowej sieci dystrybucyjnej;
– określenia geograficznego położenia infrastruktury ładowania – wraz z miejscem jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

–  desygnowaniu radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

Rada Miasta Gdyni desygnowała do składu Rady ds. Budżetu Obywatelskiego:

– Lechosława Dzierżaka
– Sebastiana Jędrzejewskiego
– Marka Dudzińskiego
– Mariolę Śrubarczyk-Cichowską

Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdania z działalności przedstawiła Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni VI kadencji. Zadaniem rady składającej się z młodych ludzi w wieku 15-21 lat, wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w gdyńskich szkołach, jest reprezentowanie gdyńskiej młodzieży oraz zwracanie uwagi władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców, a także wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni mają możliwość inicjowania i realizowania różnorodnych projektów dla młodzieży.

Sprawozdanie z prac przedstawiła także Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii.

Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marta Jaszczerska/UM Gdyni

 

Powiązane tematycznie

„By przerw nie spędzać na graniu i mediach społecznościowych”

Redakcja

Zdolni gdyńscy uczniowie wyróżnieni

Redakcja

I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP w Gdyni

Marek Grzybowski

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie